ບັນທຶກພາບ Photography


ເມື່ອເຂັມເວລາບໍ່ເຄີຍຢຸດຢູ່ບ່ອນເກົ່າ, ບັນດາເລື່ອງລາວດີໆ, ເຫດການປະທັບໃຈ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນໃນຫ້ວງເວລາໃດຫນຶ່ງ ລ້ວນແຕ່ຕ້ອງຜັນປ່ຽນກາຍເປັນພຽງ ຄວາມຊົງຈໍາ.

ໃນທຸກໆ ການບັນທຶກພາບ ພວກເຮົາຈຶ່ງໃສ່ໃຈເປັນພິເສດ, ບໍ່ໄດ້ພຽງແຕ່ຖ່າຍອົງປະກອບທີ່ສວຍງາມເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຫາກກໍາລັງເກັບບັນທຶກ ຄວາມຊົງຈໍາອັນມີຄຸນຄ່າ ແລະ ທຸກລາຍລະອຽດທີ່ສໍາຄັນໃນເວລາທີ່ພິເສດຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ສາຍຊໍ້າຢໍ້າຄືນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກດີໆເຫລົ່ານັ້ນໃນທຸກໆຄັ້ງທີ່ກັບມາເບິ່ງພາບຄືນອີກ.ທີ່ຢູ່: ບ້ານ: ໜອງທາເໜືອ, ເມືອງ: ຈັນທະບູລີ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອີເມວ: buddynong.photography@gmail.com
ຕິດຕໍ່ & WhatsApp: +856 20 5595 1551, +856 20 5444 2255

BuddyNong Studio since 2021 © by TOTO